Algemene Voorwaarden arne brick design
Artikel 1 – Definities
1. arne brick design: arne brick design, gevestigd te Roermond aan de Bisschop Boermansstraat 50, 6041 XN, geregistreerd onder KVK-nummer 89930657 en bereikbaar via info@arnebrickdesign.com.
2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met arne brick design een Overeenkomst heeft gesloten.
3. Dienst: alle werkzaamheden die vallen onder de Overeenkomst tussen arne brick design en Opdrachtgever, alsmede daarbij opgeleverde ontwerpen, modellen en materialen die bestemd zijn voor de Opdrachtgever.
4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen arne brick design en Opdrachtgever die schriftelijk of elektronisch tot stand is gekomen.
5. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectueel eigendom, waaronder auteursrecht, modelrecht, merkrecht en naburige rechten.

6. Evenement: ieder(e) evenement, bijeenkomst, gelegenheid en/of activiteit waar arne brick design bij betrokken is.
Artikel 2 – Geldigheid van deze Algemene Voorwaarden
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op offertes en Overeenkomsten tussen arne brick design en Opdrachtgever.
2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. arne brick design en Opdrachtgever kunnen alleen afwijken van deze Algemene Voorwaarden indien zij dat schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
Artikel 3 – Offerte en Overeenkomst
1. Elke offerte van arne brick design is vrijblijvend, ook in geval daarin een aanvaardingstermijn is vermeld.
2. Een offerte van arne brick design is maximaal 30 dagen geldig, tenzij schriftelijk of elektronisch een andere aanvaardingstermijn is overeengekomen.
3. Alle opgegeven prijzen zijn in Euro.
4. Als een offerte van arne brick design een kennelijke vergissing of verschrijving bevat, of is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie, kan Opdrachtgever daaraan geen rechten ontlenen.
5. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever de offerte van arne brick design schriftelijk of elektronisch heeft ondertekend of aanvaard. Nadat het aanbod is geaccpeteerd kan arne brick design de overeenkomst binnen twee werkdagen herroepen.
6. Mondelinge afspraken zijn pas geldig nadat deze schriftelijk of elektronisch door arne brick design zijn bevestigd.
Artikel 4 – Uitvoering van de Overeenkomst
1. arne brick design zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
2. Opdrachtgever verplicht zich tot het verstrekken van volledige en duidelijke gegevens of benodigde materialen om tijdige en juiste uitvoering van de Dienst door arne brick design mogelijk te maken.
3. arne brick design is gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Wanneer arne brick design opdrachtgever is aan derden gelden de voorwaarden die schriftelijk zijn overeengekomen tussen arne brick design en Opdrachtgever.
4. Indien voor de uitvoering van de Dienst een termijn overeengekomen is, dan is dat nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever arne brick design schriftelijk in gebreke te stellen. arne brick design dient een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
5. Indien in de projectomschrijving van de Dienst opeenvolgende projectfases zijn opgenomen vereist een heropening of wijziging van een eerder goedgekeurde projectfase een wijzigingsopdracht met aanpassingen in tijd en budget.
Artikel 5 – Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst op enig moment wenst te wijzigen dan is dat pas mogelijk nadat arne brick design en Opdrachtgever daar schriftelijk akkoord op hebben gegeven. arne brick design geeft aan wat de gevolgen zijn van de wijziging voor de oorspronkelijke prijs en leverdatum.
2. Een vermindering van het werk onder de Overeenkomst wordt gezien als (gedeeltelijke) herroeping. Hiervoor wordt verwezen naar de bepalingen uit Artikel 6.
Artikel 6 – Herroeping, opschorting, annulering en beëindiging van de Overeenkomst
1. Indien Opdrachtgever de opdracht herroept dient deze de volledige betaling die arne brick design zou toekomen bij gehele uitvoering van de opdracht conform de Overeenkomst te voldoen.
2. In afwijking van het gestelde in Artikel 6 lid 1. is Opdrachtgever in geval van een annulering van een Evenement de hiernavolgende kosten verschuldigd aan arne brick design: bij annulering tot 3 (drie) maanden voor het Evenement: 25% (vijfentwintig procent) van de overeengekomen prijs, vermeerderd met 50,00 (vijftig) Euro; bij annulering tot 4 (vier) weken voor het Evenement: 50% (vijftig procent) van de overeengekomen prijs, vermeerderd met 50,00 (vijftig) Euro; bij annulering vanaf 4 (vier) weken tot en met aanvang van het Evenement: 100% (honderd procent) van de overeengekomen prijs, vermeerderd met 50,00 (vijftig) Euro.
3. arne brick design is, indien de omstandigheden rechtvaardigen, bevoegd uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen indien Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt. Dit geldt ook indien na het sluiten van de Overeenkomst bij arne brick design ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet na zal komen.
4. Wanneer sprake is van van zijn wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van arne brick design redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de opdracht wordt vervuld, heeft arne brick design het recht de opdracht neer te leggen zonder te zijn gehouden aan enige schadevergoeding of garantie. arne brick design is in dat geval verplicht de bereikte resultaten ter beschikking te stellen aan Opdrachtgever en heeft recht op een betaling voor de tot op dat moment verrichte arbeid en gemaakte kosten.
Artikel 7 – Prijzen, kosten en betalingsvoorwaarden
1. Opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst een gedeeltelijke vooruitbetaling te doen van 50% van de in de Overeenkomst opgegeven prijs.
2. Opdrachtgever dient de resterende prijs en overige verschuldigde bedragen conform de Overeenkomst te betalen zonder korting, verrekening of opschorting binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk of elektronisch anders is overeengekomen.
3. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking.
4. Indien tijdige betaling achterwege blijft treedt het verzuim van Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat dit verzuim intreedt is Opdrachtgever over het openstaande bedrag een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. Indien Opdrachtgever een consument is geldt in plaats van de in de vorige zin bedoelde contractuele rente de wettelijke rente.
5. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door Opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van Opdrachtgever.
6. Indien arne brick design door het niet tijdig verstrekken van volledige en duidelijke gegevens of benodigde materialen door Opdrachtgever genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gefactureerd.
7. Indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt worden alle door arne brick design binnen de Overeenkomst aan Opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort totdat deze betalingsverplichtingen zijn nagekomen. Het is Opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.
Artikel 8 – Intellectuele Eigendomsrechten
1. Intellectuele Eigendomsrechten op alle Diensten en overige ter beschikking gestelde zaken, waaronder bronbestanden, materialen, foto’s, ontwerpschetsen en ontwerpen, die arne brick design in het kader van de Overeenkomst ter beschikking stelt blijven berusten bij arne brick design.
2. arne brick design is te allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of aankondiging. Het is Opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van arne brick design openbaar te maken of te verveelvoudigen, tenzij schriftelijk of elektronisch anders is overeengekomen.
3. Indien Opdrachtgever volledig heeft voldaan aan zijn verplichtingen ingevolge de Overeenkomst verkrijgt hij het recht tot het openbaar maken of verveelvoudigen van de Dienst overeenkomstig de bestemming van de Overeenkomst.
4. arne brick design behoudt het recht om de Dienst te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie, tenzij schriftelijk of elektronisch anders is overeengekomen.
5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke of elektronische toestemming van arne brick design aanpassingen in de ontwerpen aan te brengen, tenzij het onthouden van toestemming door arne brick design in strijd met de redelijkheid is. Opdrachtgever dient arne brick design als eerste in de gelegenheid te stellen om deze aanpassingen uit te voeren tegen een gebruikelijke vergoeding.
Artikel 9 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Aansprakelijkheid is altijd beperkt tot enkel directe schade, arne brick design is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder (maar niet uitsluitend) gevolgschade, gederfde winst, reputatieschade en gemiste besparingen.
2. De aansprakelijkheid van arne brick design voor schade uit hoofde van de Overeenkomst met Opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van de arne brick design toekomende betaling.
3. arne brick design kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in tekst of ontwerp indien Opdrachtgever een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring aan het ontwerp heeft gegeven.
4. Opdrachtgever vrijwaart arne brick design voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan arne brick design toerekenbaar is.
Artikel 10 – Reclamatie
1. Opdrachtgever dient het geleverde te onderzoeken op het moment van het ter beschikking stellen of het uitvoeren van de werkzaamheden en te beoordelen of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen veertien dagen na levering schriftelijk aan arne brick design te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen binnen veertien dagen na ontdekking daarvan schriftelijk aan arne brick design te worden gemeld. Opdrachtgever dient arne brick design in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken. Indien van gebreken later melding wordt gemaakt dan komt Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
2. Reclamatie door Opdrachtgever schort de betalingsverplichting niet op.
Artikel 11 – Overige bepalingen
1. Op de Overeenkomst tussen arne brick design en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen arne brick design en Opdrachtgever is de rechter in het arrondissement waar arne brick design is gevestigd, zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de Kantonrechter.
2. arne brick design is voorbehouden deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Algemene Voorwaarden worden aan Opdrachtgever kenbaar gemaakt in een offerte of Overeenkomst, zodat deze daarvan op de hoogte is.
Laatst gewijzigd op 17 april 2023.
Back to Top